Osnovni podatki o projektu

Naziv projekta: TELEMEDICINA V TRANSFUZIJSKI SLUŽBI

Kodno ime: TT (TeleTransfuzija)

Razpis: JN6544/2011 z dne 14.06.2011, izbrani izvajalec XLAB, d.o.o.

Pogodba:  JN B 06/11 z dne 26.10.2011, Telemedicinski sistem v transfuzijski službi z vzdrževanjem

Projektna skupina: mag. Marko Breskvar – vodja projekta

mag. Marjeta Maček Kvanka, mag. Mihael Tonejc  do 22.11.2012, nato: Mojca Šimc, dr.med.

 

 

Izhodišče za izdelavo

Na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) imamo precej izkušenj in dobrih rezultatov na področju IT. Že leta 1990 smo razvili in uvedli lastni nacionalni informacijski sistem DATEC, ki še danes pokriva področje krvodajalstva, testiranja krvodajalcev, predelave in izdaje krvi bolnišnicam. S telemedicino smo se začeli ukvarjati že v začetku leta 2000.

Na ZTM smo iz ostalih transfuzijskih oddelkov občasno prejemali vzorce krvi, ki jih zaradi laboratorijske ali strokovne specifike na oddelkih niso mogli samostojno obravnavati oz. niso našli ustrezne krvi darovalca za transfuzijo. Pošiljanje vzorcev krvi in odgovorov je med ZTM in oddelki potekalo z osebnimi vozili in sporočanjem po telefonu, zato je postopek trajal vsaj pol dneva.

To je bil za informatike izziv, da smo zasnovali laboratorijski sistem telekonzultacij, ki je temeljil na elektronski izmenjavi podatkov, zlasti digitalnih slik laboratorijskih preiskav, ki so nastale pri testiranju z gelskimi karticami.  Osnovna ideja je bila strokovno vrednotenje laboratorijskih rezultatov na daljavo, ki se  uporabi v posebnih primerih pozitivnih in nejasnih  izsledkov, zato smo to storitev razvili kot telekonzultacije. Prva telemedicinska storitev v slovenski transfuzijski službi je bila predstavljena s testnim sistemom v živo na strokovnem srečanju predstojnikov slovenskih transfuzijskih ustanov na ZTM dne 18.04.2003.

Ideja je bila dobro sprejeta, zato smo na ZTM v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani razvili laboratorijski sistem, ki je bil primeren za izvajanje občasnih telekonzultacij – takrat nekaj 100 letno. 

Računalniški sistem telekonzultacij smo vzpostavili v slovensko transfuzijsko službo in vključuje vse oddelke za transfuzijo krvi, ki se nahajajo v ali ob večjih slovenskih bolnišnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novem mestu, Izoli, Murski Soboti, Šempetru pri Novi Gorici, Slovenj Gradcu, Ptuju, na Jesenicah, v Brežicah in Trbovljah. Prva telemedicinska platforma za telekonzultacije – z mnogimi razširitvami in predelavami – se je obdržala vse do leta 2011, ko smo spoznali, da sistem ne zmore slediti izredno povečanemu obsegu storitev (v letu 2011 skoraj 15.000), hkrati pa so bile s strani proizvajalca računalniške aplikacije izčrpane skoraj vse možnosti za nadgradnjo in širitev.

Sledila je odločitev, da se telemedicinski sistem na novo zasnuje na profesionalni platformi za neprekinjeno obratovanje (24/7), ki bo ustrezala visokim standardom kakovosti, povečanemu obsegu storitev in novim strokovnim izzivom. Zato smo v letu 2011 objavili javni razpis za izdelavo nove telemedicine.

 

 

Potek projekta - Časovnica


 

 

 

Mejniki


Projekt se je pričel izvajati takoj po podpisu pogodbe 04.11.2011 in bil primopredan dne 06.12.2012. Vmes je zaradi letnih dopustov prišlo do časovnega zamika pri šolanju uporabnikov.

Po primopredaji smo naročili obsežen paket nadgradenj, zato smo celoten sistem ponovno validirali. V januarju 2013 je potekala kvalifikacija in preizkusno obratovanje, produkcijsko obdobje pa se je pričelo 01.02.2013. Prve tri mesece je bil v rezervi star telemedicinski sistem, ki smo ga dokončno ukinili dne 15.04.2013.

Dne 27.11.2013 je SIQ napravi Hemoskop podelil Certifikat CE - standard IEC 61010-1:2010. Certificiranje laboratorijskega terminala (CE-IEC, CB-IECEE, EN-EMC) smo zaključili decembra 2013. 

 

 

Osnovne funkcionalnosti telemedicinskega sistema

Laboratorijski inženirji, ki zastavljajo vprašanja (odpirajo seje)

 

-       zajem slik in povezava z identom vzorca krvi ali pacientom (arhiviranje slik),

-       zajem kode vzorca krvi, slik gelskih kartic in vpis vprašanja,

-       dodajanje skeniranih dokumentov (naročilnica, panelni list, ...)

-       pošiljanje sej izbranim konzultantom (po vpogledu prijavljenih konzultantov),

-       pregled poslanih, nerešenih in odgovorjenih sej,

-       možnost SMS sporočila ob prejemu odgovora,

-       tiskanje izvida seje na enem listu A4 z e-podpisom zdravnika.

 

 

Telekonzultanti, ki odgovarjajo na vprašanja (zapirajo seje)

 

-       pregled odgovorjenih in nerešenih vprašanj (sej),

-       možnost SMS sporočila ob prejemu vprašanja,

-       pregled slik s povečevanjem, ki je prirejeno uporabi (narejeno po meri),

-       vnos laboratorijskih rezultatov po gelskih kartic in vpis odgovora s komentarjem,

-       strokovna kontrola vpisanih laboratorijskih rezultatov glede na pacientovo zgodovino,

-       opozorila in zapore v primeru strokovno nepravilnih vpisov,

-       obvezen podpis odgovora (telemedicinske seje) s certifikatom (na USB ključu),

-       iskanje sej po zgodovini in pregled tistih, do katerih ima pravice.

 

 

Administrativni uporabniki

 

-       management vpogled za vodje: pregled opravljenega dela, prirejeno po potrebah,

-       sistemska administracija: osnovni pregled stanja računalniškega sistema in baze,

        seznam prijavljenih uporabnikov, upravljanje uporabnikov, certifikatov in lokacij

        uporabnika,

-       nadzor vpogledov v osebne podatke, skladno z ZVOP,

-       strokovni vpogled v laboratorijske rezultate in seje za posameznega pacienta,

-       statistični pregledi: število sej po lokacijah, izvajalcih in laboratorijskih preiskavah za

        tipska (mesečno, letno, …) in izbrana časovna obdobja (od - do).

 

 

Druge lastnosti aplikacije

 

-       redundanca in skalabilnost aplikacije,

-       evidence o dostopih do podatkov in pomembnejših sistemskih posegih,

-       povezava z obstoječim / bodočim informacijskim sistemom v transfuzijski službi ZTM:

 • Uvoz: Pred laboratorijskim testiranjem se naredi uvoz podatkov v sistem telemedicine na osnovi identifikacije vzorca krvi, ki se prebere s čitalcem črtne kode. IS v transfuzijski medicini posreduje naslednje podatke (npr. v TXT formatu):
  • matični podatki o pacientu, krvna skupina in strokovne opombe
  • številka krvi, krvna skupina, in Kell - v primeru naročila navzkrižnih preizkusov
  • laboratorijska zgodovina testiranj, opomb in komentarjev za pacienta
  • transfuzijska anamneza - pregled zgodovine transfuzijske terapije
  • strokovni komentarji, ki jih zdravniki pišejo za posamezne paciente 
 • Izvoz: Po testiranju pa se naredi izvoz podatkov iz sistema telemedicine:
  • laboratorijski rezultat (sistem šifriranja narekuje IS v transfuzijski službi)
  • odgovor, komentar izvida in elektronski podpis s časovno oprema podatkov

-       vsi prenosi podatkov so varni in kodirani (secure: ssh, sftp,…),

-       prijaznost aplikacije do uporabnika (opozorila, predlagane vrednosti, skoki naprej…)

-       funkcionalnost aplikacije: delovni postopki izvajalca, ki bo čital laboratorijske rezultate 

        na daljavo, naj bodo v računalniški aplikaciji čim boljši približek delu v laboratoriju,

-       preglednost aplikacije: okenski način dela, v ospredju je vedno polje obdelave podatkov;

        npr: povečana slika kartice, ki je predmet obravnave,

-       možnost priklicati že odgovorjene svoje seje in jo dopolniti ali označiti za neveljavno,

-       transparentnost  podatkov (sej) po:

 • Lokacijah: transparentnost sej in bolnikov za vse uporabnike znotraj oddelka / centra v okviru delokroga, ki je opredeljen s prioritetami uporabnika. Uporabniku se definira matično lokacijo in druge njemu vidne lokacije.
 • Bolnikih: pregled in nadaljevanje seje z drugim uporabnikom. Ohranijo se že vnešeni podatki, možen pa je prenos seje po zamenjavi dežurnega osebja.

-       princip popolne sledljivosti na vseh nivojih aplikacije,

-       spremljanje postopkov med trajanjem telemedicinske seje: status seje, kateri koraki

        so že bili opravljeni, možnost pregleda sej po statusih (končani, v delu, nedokončani, ...),

-       razpad seje na več izvidov: konzultant obdela le del kartic iz ene seje in izda izvid,

        preostale lahko obdela kasneje in izda nov izvid.

 

 

Računalniški telemedicinski sistem

 

Nov telemedicinski sistem smo izdelali z arhitekturo odjemalec-strežnik. Visoka razpoložljivost sistema je zagotovljena z redundanco vitalnih komponent: aplikacijskega strežnika, podatkovne baze, omrežnih povezav in delovnih mest končnih uporabnikov.

Osrednji element visokonivojske arhitekture sistema je centralni aplikacijski spletni strežnik, ki množici odjemalcev služi kot vstopna točka v telemedicinski sistem. Uporabniki do sistema dostopajo s pomočjo namenskega odjemalca  grafičnim uporabniškim vmesnikom.

Odjemalec omogoča izvajanje aktivnosti, predvidenih za štiri vloge uporabnikov: dežurno osebje, zdravnik konzultant, vodja in administrator. Odjemalec teče v okolju javanskega virtualnega stroja (ang. Java Virtual Machine, JVM), s čimer dosežemo delovanje na treh pomembnejših operacijskih sistemih: GNU/Linux, Windows in Apple OS X.

Na aplikacijskem strežniku teče spletna aplikacija TT, ki ponuja programski vmesnik, zasnovan na principu REST. Termin spletna aplikacija rabimo zato, ker storitve ponuja preko spletnega protokola HTTP.  Programski vmesnik odjemalcem služi za dostop do obstoječih virov (sej, slik, vprašanj, odgovorov ipd.) v sistemu in izvajanje predvidenih aktivnosti.

Podatkovni strežnik skrbi za podatkovno zbirko TT, ki vsebuje celotno stanje sistema. Aplikacija TM2 dostopa do podatkovne zbirke preko omrežja s pomočjo povpraševalnega jezika SQL. Celotno stanje sistema je v vsakem trenutku shranjeno zgolj in le v podatkovni zbirki TT na podatkovnem strežniku. S tem dosežemo, da aplikacijo v primeru izpada (bodisi zavoljo programske ali strojne okvare) popolnoma trivialno nadomesti enaka aplikacija na drugem strežniku.

Podatkovna zbirka je redundantna (na vsaj eno repliko podatkovnega strežnika) s pomočjo asinhrone replikacije vrste gospodar-sužnji (ang. master-slave asynchronous replication). V primeru izpada gospodarja njegovo vlogo prevzame suženj (oziroma, v primeru več sužnjev, eden izmed le-teh), s čimer dosežemo nemoteno delovanje celotnega sistema tudi v primeru okvar in napak.

Izdelan je Hemoskop - naprava za zajem slik gelskih kartic vsebuje 5Mpx kamero industrijske kakovosti, LED osvetlitev, krmilnik in integriran računalnik. Postavitev laboratorijskega terminala zato obsega le priklop monitorja, tipkovnice in miške. Na Hemoskopu teče prirejen operacijski sistem Linux in aplikacija telemedicinskega sistema. Naprava je v zaključni fazi CE certificiranja.

Za lažje vzdrževanje sistema je načrtan skupni administratorski vmesnik s poglobljenim pogledom v omrežje, vse priklopljene naprave in njihovo periferijo (Hemoskopi, optični bralniki, tiskalniki, sistemi za brezprekinjeno napajanje). Administrator ima vpogled v stanje strežnikov in podatkovnih baz.

 

Načrti

Projekt TT je načrtovan tudi za integracijo z bodočim nacionalnim IS za podporo dejavnosti v slovenski transfuzijski službi. Aplikacija TT je od 1.2.2013 v produkciji povezana z IS DATEC, kasneje pa sledi integracija z novim IS.

V obdobju po uvedbi sistema TT so v pogodbi načrtovane nadgradnje sistema in izdelava novih funkcionalnosti, za katere bo stroka med samo produkcijo ocenila, da jih nujno potrebuje.