OSEBNA IZKAZNICA

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) je javni zdravstveni zavod, ki v okviru javne zdravstvene službe zagotavlja preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, diagnostične in terapevtske storitve, vodenje registra darovalcev kostnega mozga ter preskrbo z zdravili.

 

 

Naša osnovna naloga je oskrba bolnikov z ustrezno, kakovostno in varno krvjo ter krvnimi pripravki. Povedano simbolično, področja našega dela se raztezajo od vene krvodajalca do vene prejemnika krvi.

Pri organiziranju in izvajanju krvodajalskih akcij tesno sodelujemo z Rdečim križem Slovenije in območnimi združenji RK.

Zavod oblikuje doktrino, spremlja njeno izvajanje in strokovno povezuje transfuzijsko službo v nacionalno transfuzijsko mrežo.

Kot nacionalni referenčni center za transfuzijsko medicino izvaja nadzor nad kakovostjo postopkov in pripravkov s področja svoje dejavnosti in se povezuje z ustreznimi mednarodnimi in tujimi institucijami.


Poslanstvo ZTM

Na temelju nacionalne samooskrbe zagotavljamo varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, zdravili iz krvi, celicami in tkivi ter skrbimo za razvoj transfuzijske in transplantacijske medicine ter naprednega zdravljenja.

Vrednote:

  • Varnost in kakovost
  • Strokovnost in ustvarjalnost
  • Spoštljivost in sodelovanje
  • Odgovornost in preglednost

 

Strategija Zavoda RS za transfuzijsko medicino 2018 - 2022

 

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Šlajmerjeva 6

1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: (01) 5438 100

Fax: (01) 2302 224

Spletna stran: www.ztm.si

E-mail tajništvo: central@ztm.si

Podračun enotnega zakladniškega računa (EZR): 01100-6030926339
Davčna številka: SI 24041262
Matična številka: 5053960


Direktor ZTM: dr. Danijel STARMAN, univ. dipl. ekon.

 

 

Strokovna direktorica ZTM: Polonca MALI, dr. med., spec. transf. med.

 

 

 

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Nataša LOVŠIN, dipl. m. s.

 

 

Odgovorna oseba za preskrbo s krvjo: Irena RAZBORŠEK, dr. med., spec. transf. med.

 


Odgovorna oseba za tkiva in celice: mag. Marko CUKJATI, dr. med., spec. transf. med.