OSEBNA IZKAZNICA

 

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) je javni zdravstveni zavod, ki v okviru javne zdravstvene službe pacientom zagotavlja preskrbo s krvjo, z zdravili iz krvi, celicami in tkivi, ter diagnostične in terapevtske storitve. Vodi register nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic Slovenija Donor. Izvaja razvojno-raziskovalno in izobraževalno dejavnost.

ZTM je na državni ravni odgovoren za strokovno raven preskrbe s krvjo in krvnimi pripravki ter povezovanje transfuzijske medicine z uporabniki storitev; strokovno usklajuje in povezuje transfuzijsko službo v nacionalno transfuzijsko mrežo; vodi sistem hemovigilance, enoten informacijski sistem, strokovno izobraževanje in razvojno-raziskovalno dejavnost ter sodeluje z mednarodnimi organizacijami, zvezami in sorodnimi zavodi v drugih državah.

Zavod RS za transfuzijsko medicino, s sedežem v Ljubljani,  sestavljajo še Centri za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, Trbovlje, Slovenj Gradec, Izola, Jesenice in Nova Gorica.

 

Poslanstvo ZTM

Na temelju nacionalne samooskrbe zagotavljamo varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, celicami in tkivi, zdravili iz krvi ter z zdravili za napredno zdravljenje. Skrbimo za okoljsko in družbeno odgovoren razvoj terapevtske in diagnostične dejavnosti v okviru transfuzijske medicine.


Vrednote:

  • Varnost in kakovost
  • Strokovnost in ustvarjalnost
  • Spoštljivost in sodelovanje
  • Odgovornost in preglednost

Vizija: 

Smo ena (edina) nacionalna in celovita, javna, transparentna, učinkovita in tehnološko najnaprednejša ustanova transfuzijske medicine, ki temelji na prostovoljnem, neplačanem dajalstvu krvi, celic in tkiv. Zagotavljamo vplivno znanstvenoraziskovalno, razvojno in izobraževalno dejavnost na področju transfuzijske in transplantacijske medicine ter smo sedež nacionalne biobanke.


STRATEGIJA
 
(2023 - 2030)Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Šlajmerjeva 6

1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: (01) 5438 100

Fax: (01) 2302 224

Spletna stran: www.ztm.si

E-mail tajništvo: central@ztm.si

Podračun enotnega zakladniškega računa (EZR): 01100-6030926339
Davčna številka: SI 24041262
Matična številka: 5053960


VODSTVO

V. d. direktorja ZTM:  Peter KAVČIČ, mag. posl. in ekon. ved.

V. d. strokovnega direktorja ZTM: asis. Primož POŽENEL, dr. med., spec. transf. med.

Pomočnica strokovnega direktorja za zdr. nego: Brigita LEKŠE GOLOB, mag. zdr. nege


Predstojnica Oddelka za preskrbo s krvjo
:
Irena RAZBORŠEK, dr. med., spec. transf. med.

Predstojnica Oddelka za diagnostične storitve:
prim. Irena BRICL, dr. med., spec. transf. med.

Predstojnik Oddelka za terapevtske storitve:
mag. Marko CUKJATI, dr. med., spec. transf. med.

Predstojnik Centra za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki:
Blaž LIČEN; mag. farm., spec. iz preizkušanja zdravil