OSEBNA IZKAZNICA

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) je javni zdravstveni zavod, ki v okviru javne zdravstvene službe pacientom zagotavlja preskrbo s krvjo, z zdravili iz krvi, celicami in tkivi, ter diagnostične in terapevtske storitve. Vodi register nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic Slovenija Donor. Izvaja razvojno-raziskovalno in izobraževalno dejavnost.

ZTM je na državni ravni odgovoren za strokovno raven preskrbe s krvjo in krvnimi pripravki ter povezovanje transfuzijske medicine z uporabniki storitev; strokovno usklajuje in povezuje transfuzijsko službo v nacionalno transfuzijsko mrežo; vodi sistem hemovigilance, enoten informacijski sistem, strokovno izobraževanje in razvojno-raziskovalno dejavnost ter sodeluje z mednarodnimi organizacijami, zvezami in sorodnimi zavodi v drugih državah.

Zavod RS za transfuzijsko medicino, s sedežem v Ljubljani,  sestavljajo še Centri za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, Trbovlje, Slovenj Gradec, Izola, Jesenice in Nova Gorica.

 

 

Poslanstvo ZTM

Na temelju nacionalne samooskrbe zagotavljamo varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, zdravili iz krvi, celicami in tkivi ter skrbimo za razvoj transfuzijske in transplantacijske medicine ter naprednega zdravljenja.

Vrednote:

  • Varnost in kakovost
  • Strokovnost in ustvarjalnost
  • Spoštljivost in sodelovanje
  • Odgovornost in preglednost

 

Strategija Zavoda RS za transfuzijsko medicino 2018 - 2022

 

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Šlajmerjeva 6

1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: (01) 5438 100

Fax: (01) 2302 224

Spletna stran: www.ztm.si

E-mail tajništvo: central@ztm.si

Podračun enotnega zakladniškega računa (EZR): 01100-6030926339
Davčna številka: SI 24041262
Matična številka: 5053960


Direktor ZTM:  Stevo LEKIČ, univ. dipl. ekon.

V. d. strokovne direktorice: prim. Irena BRICL, dr. med., spec. transf. med.

Pomočnica direktorja za zdr. nego: Brigita LEKŠE GOLOB, mag. zdr. nege


Predstojnica Oddelka za preskrbo s krvjo
:
Irena RAZBORŠEK, dr. med., spec. transf. med.

Predstojnica Oddelka za diagnostične storitve:
prim. Irena BRICL, dr. med., spec. transf. med.

Predstojnik Oddelka za terapevtske storitve:
mag. Marko CUKJATI, dr. med., spec. transf. med.

V. d. predstojnice Oddelka centrov za transfuzijsko dejavnost:
Irena KRAMAR, dr. med., spec. transf. med.

Predstojnica Centra za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki:
Marjana Rus Iskra, mag. farm., spec. za oblikovanje zdravil