Kakovost

Sistem vodenja kakovosti

Zagotavljanje kar najbolj varnih in učinkovitih krvnih pripravkov je gibalo naše dejavnosti, zato smo na področju transfuzijske medicine vzpostavili sistem vodenja kakovosti, ki omogoča kar najboljše izpolnjevanje našega osnovnega poslanstva. Vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja kakovosti predstavlja strateško usmeritev ZTM.

 

Pomembno vlogo pri vzpostavljanju sistema vodenja kakovosti je imela Služba vodenja sistema kakovosti (SVSK). V času od 2002 -2004 je SVSK vodila priprave za pridobitev certifikata ISO 9001:2000. Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ) nam je prvi certifikat podelil decembra 2004. Od takrat dalje vzdržujemo raven kakovosti in redno obnavljamo certifikat. SIQ vsako leto potrdi, da se sistem vodenja kakovosti izvaja, vzdržuje in razvija v skladu s standardom  ISO 9001:2008.

 

   

 

Certifikat vzdržujemo za področje dejavnosti preskrbe s krvjo, krvnimi pripravki, preskrbe s celicami in tkivi, imunohematoloških preiskav, določanja označevalcev okužb, zagotavljanja varne transplantacije organov in tkiv ter prometa z zdravili na debelo.

 

Za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo smo pridobili dovoljenje Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Tako ZTM kot vseh 6 priključenih enot CTD-jev. Vsi medicinski laboratoriji na ZTM in CTD-jih imajo pridobljeno dovoljenje za opravljanje dejavnosti laboratorijske medicine.

ZTM je tudi ustanova za tkiva in celice, kar nam omogoča opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami. Na ZTM je Center za tipizacijo tkiv od leta 2000 akreditiran pri Evropski Federaciji za Imunogenetiko (EFI). Akreditacija EFI je bila pogoj za vstop Slovenije v mednarodno neprofitno organizacijo za izmenjavo organov Evrotransplant ter nam omogoča sodelovanje z vsemi nacionalnimi registri znotraj svetovnega registra darovalcev krvotvornih matičnih celic BMDW (Bone Marrow Donors Worldwilde).

 

Služba vodenja sistema kakovosti

V Službi vodenja sistema kakovosti (SVSK) je zaposlenih 5 oseb. Glavna aktivnost službe je vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja kakovosti na ZTM, kot tudi v šestih priključenih Centrih za transfuzijsko dejavnost. Poleg tega obvladujemo dokumentacijo sistema kakovosti, izvajamo notranje in zunanje presoje, sodelujemo pri zunanjih presojah, ki jih izvajajo različni zunanji izvajalci, sodelujemo pri validaciji procesov in kvalifikaciji opreme ter izvajamo ankete o zadovoljstvu odjemalcev in zaposlenih.

 

Služba vodenja sistema kakovosti je dejavna tudi na področju izobraževanja. O sistemu kakovosti vodi predavanja za vse zaposlene in za nove kadre vseh poklicev. Sodeluje tudi na tečajih transfuzijske medicine in vseh drugih oblikah izobraževanja s tega področja.

 

Na podlagi plodnega sodelovanja s Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO) je bila Služba vodenja sistema kakovosti decembra 2006 imenovana za Kolaborativni center SZO za področje sistema vodenja kakovosti v transfuzijski dejavnosti za obdobje 4 let.

Leta 2010 smo ponovno vložili vlogo ter bili ponovno imenovani za Kolaborativni center SZO. 

 

Zadnja leta smo največ energije usmerili v Centre za transfuzijsko dejavnost, ki so se organizacijsko in strukurno priključili ZTM. V njih izvajamo izobraževanja s področja sistema kakovosti. Svetujemo jim pri pripravah na notranje in zunanje presoje, ki jih izvajajo državni oziroma nadzorni organi in so pogoj za pridobitev dovoljenj za delo in certifikatov kakovosti.