ZGODOVINA

Zdravljenje s krvjo se je pri nas pričelo že pred drugo svetovno vojno, bolj organizirano pa po njej, ko smo 4. junija 1945 odvzeli in konzervirali prvih 19 steklenic krvi prostovoljnih krvodajalcev. Ta mejnik na področju transfuzijske stroke in krvodajalstva praznujemo kot dan krvodajalstva.

Praznovali smo tudi 60 let prostovoljnega, anonimnega in neplačanega krvodajalstva v Sloveniji. Toliko let je namreč preteklo od prve organizirane krvodajalske akcije pod okriljem Rdečega križa Slovenije, ki je bila med trboveljskimi rudarji v Zagorju izvedena 9. marca leta 1953. Ta izjemni dogodek je nedvomno prispeval, da se je neplačano krvodajalstvo pričelo razvijati in širiti povsod po državi. Na takratnih temeljih še danes nadaljujemo dolgo in uspešno tradicijo krvodajalstva pri nas.

V teh letih smo zabeležili že več kot 6 milijonov krvodajalcev, ki so z darovano krvjo bolnikom omogočili zdravljenje ali jim celo rešili življenja.

Od jemanja krvi krvodajalcem v steklenice in zdravljenja s polno krvjo, smo postopno prešli na jemanje krvi v zaprt sistem plastičnih vrečk (1986), ki omogočajo nadaljno predelavo in s tem 100-odstotno komponentno terapijo. To pomeni,  da iz polne krvi pripravimo komponente, od katerih bolniki prejmejo le tisto sestavino krvi, ki jo pri zdravljenju potrebujejo. Še višjo kakovost komponent krvi smo dosegli leta 2010, ko smo vse trombocitne komponente začeli virusno inaktivirati in vse enote koncentriranih eritrocitov pričeli filtrirati. S tem dodatno povečamo varnost krvi ter zmanjšujemo možnost neželenih reakcij ob transfuziji krvi.

 

 

Ker se s krvjo prenašajo različne bolezni, smo že leta 1960 pričeli kri vseh krvodajalcev testirati na povzročitelje sifilisa, 1970 na virus hepatitisa B, 1986 na virus  HIV in leta 1993 na virus hepatitisa C. Metode testiranja, ki jih uporabljamo danes, so najsodobnejše, licencirane po najstrožjih mednarodnih kriterijih in popolnoma avtomatizirane. Leta 2006 smo uvedli tudi molekularno testiranje vseh omenjenih virusov in s tem je možnost prenosa bolezni s krvjo skoraj nična.

Že leta 1963 smo uvedli navzkrižni preiskus kot postopek izbire najbolj skladne krvi med krvodajalcem in bolnikom pred transfuzijo krvi.  Danes rezultate predtransfuzijske preiskave  odčitujemo tudi na daljavo s t. i. Telekonzultacijami. Na ta način nadomestimo dežurnega zdravnika na transfuzijskih ustanovah in omogočimo enako kakovost storitve po vsej Sloveniji.

Z gotovostjo lahko trdimo, da zdravljenje s krvjo še nikoli ni bilo tako kakovostno in varno, kakor je danes. Kljub napredku medicine pa smo še vedno odvisni od darovane krvi, ki je osnovni pogoj za transfuzijsko zdravljenje.

 


MEJNIKI PO LETNICAH

1945

Ustanovitev transfuzijskega oddelka pri Centralni vojni bolnici v Ljubljani.

4. 6. 1945 konzervirane prve steklenice krvi.

1946

15. 1. 1946 oddelek prevzame Medicinska fakulteta v Ljubljani.

Transfuzijski oddelek preide v sklop kliničnih bolnic.

1947

Začetek ustanavljanja postaj za transfuzijo krvi pri večjih bolnianicah v Sloveniji.

Konzerviranje krvi, začetek izdelave ABO- in Rh-serumov in konzervansov.

1953

Uvedba brezplačnega, prostovoljnega in anonimnega krvodajalstva.

RK Slovenije postane organizator krvodajalskih akcij.

Ustanovitev mobilne transfuzijske ekipe in prvi odvzemi krvi v zasavskih revirjih.

Izdelali serum anti-D in AHGserum za določanje krvnih skupin in Coombsovega testa.

1955

25. 12. 1955 Izbrani svet Skupščine LRS ustanovi samostojni Zavod LR Slovenije za transfuzijo krvi (sklep o ustanovitvi at. 1293/2-55, Uradni list LRS 53/55).

1956

Ustanovitev postaj za transfuziologijo v sploanih bolnianicah Ptuj, Murska Sobota in Trbovlje.

1957

Začetek dela prenatalnega laboratorija za odkrivanje Rh-negativnih senzibiliziranih nosečih žena.

Ustanovitev transfuzijske postaje Novo mesto.

1958

25. 10. 1958 preselitev Zavoda LR Slovenije za transfuzijo krvi na Šlajmerjevo 6 v Ljubljani

1960

Pričetek testiranja krvodajalcev na sifilis.

1961

Ustanovitev transfuzijske postaje v Splošni bolnišnici Izola.

1963

Navzkrižni preizkus postane rutinski postopek pred transfuzijo.

1965

Pričetki komponentne terapije.

1967

Izdelan prvi krioprecipitat, koncentrirani pripravek za zdravljenje hemofilikov.

1. 3. 1967 izdelane prve doze IgG anti-D za preprečitev senzibilizacije Rh-negativnih žena po porodu.

1969

V dogovoru s kliničnimi bolnišnicami uvede Imunoloaki laboratorij tipizacijo HLA za potrebe sorodniake transplantacije ledvic.

1970

Pričetek zaščite vseh Rh-negativnih žena po porodu.

Priprava liofiliziranega krioprecipitata.

Pričetek testiranja antigena hepatitisa B pri vseh krvodajalcih.

1979

Predelava krvi, izdelava krvnih komponent iz enojne vrečke.

Pričetek izvajanja terapevtskih plazmaferez in citaferez.

1980

Uvedba citofereze s celičnim separatorjem.

Prehod na komponentno terapijo, rutinska izdelava koncentriranih eritrocitov iz dvojnih vrečk.

1982

Uvedba enotne identifikacije odvzema.

Ambulantna oskrba hemofilikov s krioprecipitatom.

1983

Načrtovanje računalniako podprtega informacijskega sistema.

1986

6. 1. 1986 začetek testiranja vsake doze darovane krvi na protitelesa virusa HIV.

Prehod na izključno uporabo plastičnih vrečk za kri zaradi airitve komponentne terapije.

1987

Začetek uvajanja avtomatske obdelave podatkov za krvodajalce.

Avtotransfuzija postane del redne dejavnosti.

Priprava prvih monoklonskih protiteles anti-A in anti-B v sodelovanju z Institutom Jožefa Štefana (raziskovalni projekt).

1988

Uvedba mikrometod v laboratoriju za tipiziranje krvodajalcev.

1990

Prva avtologna presaditev kostnega mozga.

Zbiranje matičnih celic iz periferne krvi za transplantacijo.

1991

Vodenje celotnega procesa dela z računalnikom, uvedba sistema črtne kode.

Pripravljen projekt samooskrbe in realizirana uporaba izključno koncentriranih, po najsodobnejai tehnologiji pripravljenih koncentratov faktorja VIII in IX za zdravljenje hemofilije.

1992

Ustanovitev registra nesorodnih darovalcev kostnega mozga SLOVENIJA - DONOR, vključitev v mednarodni register.

Uvedba gelske tehnike za zahtevnejae seroloake preiskave.

Sprejetje Navodil za delo v transfuzijski dejavnosti.

1993

Uvedba testiranja vseh krvodajalcev na protitelesa proti virusu hepatitisa C.

Uvedba sodobnega prenatalnega testiranja v 28. tednu nosečnosti, za zaščito pred senzibilizacijo.

Uvedba računalniakega programa LAST za laboratorije.

1994

Začetek proizvodnje monoklonskih reagentov anti-A, anti-B za rutinsko uporabo.

Sprejetje normativov DPP (Dobre proizvodne prakse) za transfuzijsko dejavnost.

Center za tipizacijo tkiv začne z gensko tipizacijo HLA.

Pričetek uvajanja vprašalnika za krvodajalce pred odvzemom krvi.

1997

Priprava osnutka za reorganizacijo transfuzijske službe.

1998

Pričetek celičnih terapij in imunoterapije raka.

2000

Sprejet Zakon o preskrbi s krvjo.

Filtriranje polne krvi v zaprtem sistemu »in line«.

Razvoj matičnih celic.

Svetovni dan zdravja posvečen varni krvi pod geslom »KRI REŠUJE ŽIVLJENJE! MOJA KRI - VARNA KRI. ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR.«

Testiranje krvodajalcev na hepatitis C s PCR-metodo.

2001

Na transfuzijskem oddelku v Novi Gorici razširijo dejavnost tudi na odvzeme krvi.

2002

Uvajanje sistema hemovigilance, zbiranje podatkov o neželenih učinkih transfuzije.

Leto sprejemanja pravilnikov in podzakonskih aktov.

2003

50. obletnica organiziranega neplačanega krvodajalstva pod okriljem Rdečega križa Slovenije.

Ustanovitev laboratorija za končno kontrolo komponent (ZTM).

V Mariboru pričeli s predelavo in testiranjem krvi, zbrane v Murski Soboti in na Ptuju.

ZTM pridobi dovoljenje za promet z zdravili iz krvi.

2004

ZTM pridobi cetrifikat ISO 9001:2000.

Ustanovitev Razširjenega strokovnega kolegija za transfuzijsko medicino.

Izgradnja molekularnobioloakih laboratorijev.

Pričetek uporabe rekombinantnih faktorjev za hemofilike.

Razširitev dejavnosti na odvzeme krvi na Jesenicah.

2005

Vzpostavljeno testiranje krvi na bolezni, prenosljive s krvjo, v dveh centrih: Ljubljani in Mariboru.

Oddelek za transfuziologijo in imunohematologijo Splošne bolnišnice v Mariboru pridobi certifikat ISO 9001:2000.

2006

Amatizacija določitve hemoglobina pred odvzemom krvi,

Nova tehnologija presejalnega testiranja krvodajalcev na povzročitelje okužb (sistem Architect),

Uvedba rutinske bakteriološke kontrole za namen kontrole kakovosti trombocitnih komponent,

Uvedba shranjevanja vzorcev krvi bolnikov, poslanih za namen predtransfuzijskega testiranja,

Uvedba označevanja vseh vzorcev krvi bolnikov s črtno kodo,

Uvedba genotipizacije za krvnoskupinske antigene Lu (Lutheran), Di (Diego), Wr (Wright), Yt (Cartwright), Co (Colton), Kn (Knops), Do (Dombrock),

Uvajanje spletne računalniške povezave med ekipo za odvzem krvi na terenu in centralnim računalnikom na ZTM-ju,

Uporaba mešalnih tehtnic za odvzem krvi na terenu,

Ponovno uvajanje terapevtskih plazmaferez,

Uvajanje načel »hladne verige« (nenehno spremljanje temperature med transportom krvi in krvnih komponent, usposabljanje transportnega osebja in voznikov, spremni listi za transport),

Centralni računalniški sistem nadzora temperature v hladilnih napravah.

2007

Izdelava novih naročilnic za krvne komponente, zdravila iz krvi ter terapevtske in diagnostične storitve,

Avtomatizacija preiskav v laboratoriju za prenatalno diagnostiko,

Nadgradnja telemedicine na področju diagnostičnih storitev,

Izdelava cevne pošte za prenos vzorcev krvi bolnikov, naročilnic in krvne komponente med ZTM in UKC Ljubljana,

Uvedba avtomatske predelave odvzete polne krvi,

Virusna inaktivacija trombocitnih komponent.

2008

Priključitev Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto (1. marec 2008), Centra za transfuzijsko dejavnost Trbovlje (1. oktober 2008) in Centra za transfuzijsko dejavnost Slovenj Gradec (1. marec 2009) k Zavodu RS za transfuzijsko medicine kot dislocirane enote.

Na podlagi verifikacijskega nadzorstvenega pregleda, dne 23. - 27. 6 .2008, je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) dne 4. 8. 2008 izdala Zavodu RS za transfuzijsko medicino odločbo za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo za lokacijo ZTM in CTD Novo mesto.

Na podlagi verifikacijskega nadzorstvenega pregleda, dne 9. – 12. 12. 2008, je JAZMP 25. 3. 2009 izdala Zavodu odločbo za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami.

JAZMP je opravila redni nadzorstveni pregled dejavnosti preskrbe s krvjo na lokaciji CTD Novo mesto 10. 10. 2008.

Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje je dne 10. 11. 2008 opravil redno zunanjo presojo sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2000 na lokacijah ZTM ter CTD Novo mesto.

Octapharma je v okviru ZTM opravila zunanjo presojo (22. – 26. 9. 2008).

Na podlagi verifikacijskega nadzorstvenega pregleda je JAZMP dne 7. 5. 2008 izdala Centru za transfuzijsko medicino Maribor odločbo za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo.

Bureau Veritas je 13. 10. 2008 opravil redno zunanjo presojo sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2000 na lokaciji Centra za transfuzijsko medicino Maribor.

Octapharma je v okviru CTM Maribor opravila zunanjo presojo (24. in 25. 9. 2008).

Na podlagi verifikacijskega nadzorstvenega pregleda, dne 3. – 5. 6. 2008, je JAZMP izdala TO Celje dne 5. 8. 2008 odločbo za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo. S tem si je transfuzijski oddelek Celje pridobil status Centra za transfuzijsko medicino.

V okviru Zavoda RS za transfuzijsko medicino je bila ustanovljena Enota za shranjevanje popkovnične krvi (april 2008).

Pod okriljem ZTM je bil izveden tečaj transfuzijske medicine za zdravstvene delavce in sodelavce, 28. 01. – 1. 02. in 11. – 15. 02. 2008.

Predstavitev mednarodne študije »Krvodajalstvo in zdrav življenjski slog v Romuniji, Sloveniji in Italiji, Ljubljana, Grad Fužine, 28. 11. 2008

Tiskovna konferenca ob dnevu aidsa na temo » Varnost krvodajalcev in prejemnikov krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi – 25 let izkušenj Republike Slovenije, Ljubljana, GH Union, 1. 12. 2008.

2009


Priključitev Enote za transfuzijsko dejavnost Ptuj (1. januar 2009)Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor.

Priključitev Centra za transfuzijsko dejavnost Izola (1. oktober 2009) k Zavodu RS za transfuzijsko medicine kot dislocirana enota.

2010

Priključitev Centra za transfuzijsko medicine Jesenice k Zavodu RS za transfuzijsko medicine (1. marec 2010).

Izboljšala se je kakovost komponent krvi – vse enote koncentriranih eritrocitov so filtrirane in trombocitne komponente virusno inaktivirane.

Tiskovna konferenca na Zavodu RS za transfuzijsko medicine ob dnevu krvodajalstva in 10.000 nesorodnem darovalcu kostnega mozga v registru Slovenija Donor, vpisan v svetovni register BMDW (11. junij. 2010).

Na ZTM smo na prednovoletnim srečanjem gostili organizatorje krvodajalskih akcij OZRK (9. december 2010)

 2011

Praznovali smo 50. letnico transfuzijske dejavnosti na obali. Na CTD Izola se je srečanja udeležil takratni minister dr. Marušič. Izdali smo priložnostno brošuro

Skupaj s Petrolom, Rdečim križem in Zavodom za transfuzijsko medicino je izvedena družbeno odgovorna akcija “Daruj energijo za življenje”, ki je doprinesla k promociji krvodajalstva v Sloveniji. Vzpostavili smo novo spletno stran www.daruj-kri.si , s prikazovanjem stanja zalog krvi za celo Slovenijo. Skupna promocija je prejela svetovno nagrado za družbeno odgovorno kampanjo Golden Quill

Vzpostavitev spremljanja zalog krvi za celo Slovenijo (9. maj 2011)

Uvedena nova storitev za obdelavo in shranjevanje amnijske membrane.

Uveden nov postopek izolacije CD34+ celic.

Na CTD-jih uvedeno in vzpostavljeno 24-urno odčitavanje rezultatov imunohematoloških preiskav preko sistema telemedicine.

Vključitev v Plasma Master File Octapharme.

2012

Na ZTM pričeli z izvajanjem terapevtskih fotoferez.

Uvedeno rutino testiranje klinično pomenbnih antigenov (Fya, b, Jk, a, b, M, N, S, s, Cw).

Uvedeno dopolnilno testiranje novih RhD negativnih krvodajalcev z reagentom ID-DiaClon anti_D za dodatno preverjanje šibkega D;

Ministrstvo za zdravje je Zavodu podaljšalo naziv »Učni zavod« za obdobje 5 let do leta 2016.

ZTM pridobil dovoljenje JAZMP v okviru dejavnosti ustanove za tkiva in celice.

Na dan slovenskega krvodajalstva (4. junij) smo na ZTM imeli tiskovno konferenco s športnimi podporniki krvodajalstva. Podporo krvodajalstvu so širili s cestnim zorbom najprej po ulicah Ljubljane in nadaljevali po cestnem ožilju Slovenije. 

Na Pogačarjevem trgu smo na dan krvodajalcev (14. junij)s koncertom zaključili vseslovensko akcijo “Podaj energijo za življenje”.

2013

Otvoritev prenovljenih prostorov CTD Novo mesto (28. 1. 2013)

CTD Nova Gorica priključen Zavodu RS za transfuzijsko medicine (1. 3. 2013)

Praznovali smo 60. Obletnico prostovoljnega in neplačanega krvodajalstva v Zagorju (9. 3. 2013)

Nadaljevali kampanjo promoviranja krvodajalstva (Petrolom, RKS in ZTM) pod sloganom “Zate bi dal krvi” s podporniki krvodajalstva, izvedli uspešno tiskovno konferenco na dan krvodajalstva (4. 6. 2013).

Sodelovali v mednarodnem projektu EU – IPA project BESSY (Blood Ethical Good For Sociaol Capital and Safety)

Izdelali mobilno aplikacijo “Daruj kri” – izdelali v okviru projekta BESSY, zabeležili več kot 3000 namestitev, aplikacija je bila v reviji Monitor izbrana med 10 najbolj opaženimi v mesecu aprilu

Sodelovali pri srečanju krvodajalcev Slovenije in podprli humanitarni concert RKS v Cankarjevem domu (13. 10. 2013)

Sodelovali pri snemanju celovečernega filma Vinka Möderendorfjerja INFERNO (junij 2013)

2014Prenovili in objavili novo spletno stran www.ztm.si (5. 3. 2014)

Izvedli strokovni simpozij o monoklonskih protitelesih (maju 2014), ki so ga organizirali ZTM, Slovensko imunološko društvo in Trans2Care (Transregional Network for Innovation and Technology Transfer to Improve Health Care). 

Uspešno končan mednarodni project Trans2Care.

Na 1. evropskem kongresu DOMAINE (Donor Health & Management) v Haagu (3. – 5. september) je ZTM prejel nagrado za predstavitev dosežkov kampanj na področju krvodajalstva in za izvirne ter sodobne pristope pri komuniciranju s krvodajalci.

Praznovali smo 10. obletnico pridobitve certifikata ISO 9001. Ob obletnici smo izvedli izobraževalne dneve kakovosti.

Služba vodenja sistema kakovosti je bila v novembru 2014 ponovno imenovana kot sodelujoči center Svetovne zdravstvene organizacije za področje sistema kakovosti v transfuzijski dejavnosti.

Uspešno izvedena akcija in zaključni dogodek promocije krvodajalstva »Ohrani mirno kri« v sodelovanju s Petrolom in Rdečim križem Slovenije, v katerm so sodelovali tudi prejemniki krvi. (17. 12. 2014) Posneli videospot Krvodajalska žogica je na tvoji strani

2015

Uspešno zapolnjena Javna banka popkovnične krvi (ZTM), zato je zbiranje vzorcev ustavljeno (1. 1. 2015)

Uvedba mešalnih tehtnic na terenskih krvodajalskih akcijah ZTM (11. 2.)

4. junija praznovali dan krvodajalstva, 70 let transfuzijske dejavnosti v Sloveniji in pet let krvodajalske iniciative “Daruj energijo za življenje” , organiziran novinarski dogodek, posodobili organizacijski podpis “Z vami (nami) življenje teče dalje”, ob tem izdali poročilo transfuzijske službe, preoblekli prevozna sredstva ZTM...

Otvoritev prenovljenega Centra za transfuzijsko dejavnost Nova Gorica (12. 6.)

Center za transfuzijsko medicin UKC Maribor je pridobil krvodajalski avtobus za odvzeme na terenu (29. 10.)

Praznovali 60. obletnico Zavoda RS za transfuzijsko medicine s strokovnim srečanjem “Transfuzijska medicina prihodnosti” (10. 12. 2015, Grand hotel Union), v sodelovanju z revijo Medicina danes, v kateri je objavljeno obsežno poglavje razvoja in prihodnosti transfuzijske dejavnosti (29. 2. 2016)

 2016

Izvedli 1. mednarodno strokovne srečanje “zunajtelesna fototerapija” kot nove oblike naprednega celičnega zdravljenja (10. 4.)

Na Oddelku za terapevtske storitve ZTM opravili uspešen odvzem krvotvornih matičnih celic pri najmlajšem (5 mesecev) in najlažjem otroku do sedaj ( 5.8 kg) (februar 2016)

Dan krvodajalstva obeležili z novinarskim dogodkom na terenski krvodajalski akciji motoristov v Hrastniku. Motoristi, kot veliki porabniki krvi, so bili tokratni ambasadorji krvodajalstva. Izpostavljali smo pomembnost krvnih skupin – POZITIVKA, NEGATIVEC, NULA. (4. 6.)

Pridobitev spletne aplikacije “Lahko darujem?”, kjer lahko krvodajalci hitro preverjajo ali ustrezajo pogojem za darovanje krvi

Ob 10. obletnici standard ISO 9001 so v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor organizirali “Dan kakvosoti v transfuzijski medicine” (3. 6.)

ZTM sodeloval z NIJZ pri pripravi Načrta pripravljenosti na virus Zika v Sloveniji

2017

Pričetek kampanje “Daj se na seznam” z novinarskim dogodkom (13. 4.). S kampanjo sta Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, in Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino združila moči pri pridobivanju novih darovalcev in osveščanju javnostmi o pomenu registra Slovenija Donor.  

Na Oddelku za terapevtske storitve ZTM razvili novo storitev – avtologne serumske kapljice za oči (marec 2017)

Krvodajalci sodelovali v projektu »Radi pišemo z roko« (22. 5.)

Dan krvodajalcev praznovali v okviru krvodajalke iniciative »daruj energijo za življenje«  z novinarskim dogodkom na ZTM. Izpostavili 4 izjemne krvodajalce z njihovimi zgodbami in nosilnim sporočilom »Darovanje imajo v krvi"

Uvedba brisa ustne sluznice za vpis v register Slovenija Donor - potencialni darovalci lahko vpis opravijo od doma  - pošiljanje paketov za vpis na dom (15. 9.)

ZTM vključen v projekt  Evropske unije TRANSPOSE. Cilj projekta je doseči optimalenin poenoten izbor krvodajalcev z namenom zaščite zdravja donorjev in prejemnikov (september)

Akreditacija laboratorija Center za ugotavljanje označevalcev okužb ZTM po zahtevah standarda ISo 15189:2013 (5. 12. 2017)

Novinarski dogodek ob zaključku kampanje »Daj se na seznam« (6. 12.) in 25. obletnici ustanovitve registra nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic Slovenija Donor, kjer smo javnost seznanili z zavidljivimi rezultati kampanje – 3000 novih potencialnih darovalcev in povečanje registra na 20.000 ter uvrstitev v skupino srednje velikih evropskih registrov. Uspešnost in izvirnost kampanje "Daj se na seznam" je World Marrow Donor Association nagradila z nominacijo za nagrado za izvirnost  »Originality Prize«.
Ob 25. obletnici registra Slovenija Donor izdali jubilejno publikacijo »Z vami življenje teče dalje…« in prenovili celostno podobo registra.

 2018

Dan krvodajalstva (4. junij) praznovali v okviru krvodajalske iniciative »Daruj energijo za življenje" in v sklopu mednarodne kampanje »Missing Type«, ki smo jo še nadgradili in personalizirali. Z manjkajočimi črkami krvnih skupin smo javnost osveščali o potrebi po oskrbi bolnikov s krvjo ustreznih krvnih skupin.

Kampanja »Daj se na seznam«, ki smo jo izvedli v sodelovanju s Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo je na Slovenskem oglaševalskem festivalu SOF prejela veliko nagrado v kategoriji »Družbeno dobro«.

Ob svetovnem dnevu darovalcev krvotvornih matičnih celic (15. 9.) smo se darovalcem in tistim, ki so se vpisali v register, zahvalili z zahvalnim videom igralca Vida Valiča in  izjavami strokovnjakov.

Pričetek testiranja krvi krvodajalcev  na prisotnost virusa zahodnega Nila v obdobje aktivnosti komarjev (20. 9.)

Na ZTM pričeli izvajati program »neinvazivna določitev plodovega genotipa RhD in periferna krvi RhD-negativnih nosečnic – presejalni test«, ki ga je odobril Zdravstveni svet RS (5. 10. 2018)

2019

Sodelovali pri izvedbi strokovnega srečanja ob 30. letnici zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic v UKC Ljubljana (21. 1.), pri zdravljenju prvega bolnika s presaditvijo krvotvornih matičnih celic so bolniku celice predhodno odvzeli in jih na ZTM shranili (27. 12. 1988)

Izenačitev položaja vseh darovalce – tako krvi kot darovalce živih tkiv, pri uveljavitvi pravice do odsotnosti z dela zaradi darovanja (8. 5.)

Dan krvodajalstva (4. junij) smo praznovali s taborniki na novinarskem dogodku v Šoštanju pod sloganom »PRAVI JUNAKI DARUJEMO!«, v okviru krvodajalske iniciative »Daruj energijo za življenje«.

Ob svetovnem dnevu darovalcev krvotvornih matičnih celic je poseben poklon in zahvalo izkazal slovenski glasbenik Zlatko z videom, objavljenim na youtube. Vsem darovalcem in vpisanim v register smo se za vpis osebno zahvalili.

ZTM sodeloval v nacionalnem projektu SOPA – zajezitev čezmernega pitja alkohola.

Strokovno srečanje ob 70. letnici transfuzijske dejavnosti v Celju (29. 11.)