Terapija z izbranimi populacijami levkocitov

Imunoterapija s celicami

Zdravniki in znanstveniki so razvili številne načine, kako usmeriti imunske celice ali protitelesa, da prepoznajo in uničijo rakave ali z virusom okužene celice. Imunoterapijo delimo na:

  1. aktivno imunoterapijo, kjer stimuliramo bolnikov lastni imunski odziv, in
  2. pasivno imunoterapijo, kjer imunost pridobimo z vnosom limfocitov (celična imunoterapija) ali protiteles (humoralna imunoterapija) s protitumorsko reaktivnostjo.

 

Imunoterapija se v kliniki uporablja:

  1. Za zdravljenje levkemije, za kar razvijajo številne metode za gojenje citotoksičnih limfocitov T z antilevkemično aktivnostjo.
  2. Pri presaditvi KMC. Darovalčevi limfociti se uporabljajo pri relapsu pri bolnikih s KML, akutno levkemijo in multiplim mielomom. Virusno specifične CTL lahko infundiramo bolnikom s potransplantacijskimi okužbami. Za zmanjšanje GVHD lahko uporabimo T-regulatorne celice.
  3. Pri zdravljenju čvrstih tumorjev. Bolniki z rakom ledvic, jeter, prostate in malignim melanomom trenutno dobivajo dendritske celice, napolnjene s tumorskimi antigeni, t.i. tumorska vakcinacija.

 

 

Limfociti T

Levkemija in druge vrste malignomov se med drugim razvijejo zaradi tega, ker jih imunski sistem slabo prepoznava, kajti rakave celice slabše izražajo določene antigene. Da bi jih efektorske celice, npr. limfociti T ali naravne celice ubijalke (NK), lahko ubile, morajo tumorske celice izražati antigena, kot sta CD80 in CD54.

Dendritske celice predelajo tumorske peptide in jih vezane na antigene HLA na svoji površini predstavljajo prek T-celičnega receptorja (TcR), s čimer aktivirajo celice T. Drugi ali ko-stimulatorni signal pride prek vezave molekul CD80 in CD40 na dendritskih celicah z ligandoma CD28 in CD40 na celicah T. Rezultat tega je produkcija limfokinov, kot sta interlevkin (IL) 12 in IL-2. Celice T se namnožijo in prepoznavajo tumorske celice kot tuje. Če manjka eden izmed ko-stimulatornih signalov, se razvije stanje tolerance.

 

Naravne celice ubijalke

Naravne celice ubijalke so sposobne prepoznati tumorske in z virusi okužene celice. Nimajo sicer receptorjev TcR, izražajo pa druge receptorje, kot so npr. inhibitorni ubijalski imunoglobinu podobni receptorji KIR (killer immunoglobulin-like receptor), ki prepoznavajo molekule HLA razreda I A in B. Če obstoja neujemanje med darovalcem in bolnikom, lahko naravne celice ubijalke prepoznajo tuje molekule HLA in ubijejo rezidualne levkemične celice – učinek GvL. Z aloreaktivnimi naravnimi celicami ubijalkami lahko uničimo večino levkemičnih celic pri KML in AML, medtem ko lahko uničimo le manjšino celic pri ALL.

 

Regulatorne celice T

Te celice so bistvene za periferno toleranco do lastnih antigenov. Izražajo molekule CD4, CD25 in protein Foxp3 ter delujejo prek celično-celičnega stika. Lahko povzročijo aktivacijo aloreaktivnih celic T in posledično efekt GvL, preprečujejo pa množično razmnoževanje celic T, ki povzročajo GVHD. V skladu s tem je pri bolnikih z višjimi vrednostmi T-regulatornih celic po presaditvi KMC verjetnost nastanka GVHD manjša.


Imunomodulacija z matičnimi celicami

Zaradi izločanja rastnih faktorjev in citokinov delujejo mezenhimske matične celice tudi imunomodulatorno: v mešanih limfocitnih kulturah zavirajo rast limfocitov T, omogočajo dolgotrajno prijetje kožnih nadomestkov, pri presaditvah tujih krvotvornih matičnih celic zmanjšajo nezaželene učinke bolezni GVHD ter pospešujejo prijetje presadka v prejemniku. Njihova prihodnost je zato tudi pri zdravljenju avtoimunskih vnetij. Od leta 2005 potekajo klinične študije različnih faz s celičnim pripravkom Prochymal, ki naj bi bil uporaben še za nekaj indikacij, kot so npr. Crohnova bolezen, diabetes tipa I, srčni infarkt in KOPB. Prochymal naj bi zmanjševal vnetje in na celičnem nivoju pomagal pri regeneraciji poškodovanega tkiva, vendar so l. 2009 objavili, da ni učinkovitejši od placeba. Da je presaditev MMC pri pacientih z multiplo sklerozo in amiotrofično lateralno sklerozo klinično izvedljiv in razmeroma varen postopek, ki inducira takojšni imunomodularni učinek, je pokazala klinična študija pri 34 pacientih.