Izobraževalni programi v okviru univerze in šol

Ministrstvo za zdravje je Zavodu RS za transfuzijsko medicino z odločbo, izdano dne 15. 6. 2006, za dobo 5 let podelilo naziv učni zavod. V letu 2012 je bil ta naziv podaljšan za naslednjih 5 let. Tako imamo poooblastilo za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik ter študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega, babištvo, laboratorijska biomedicina ter študentov univerzitetnega študijskega programa medicina, biokemija ter študentov podiplomskega študijskega programa biomedicina.

 

Med zaposlenimi na Zavodu so  habilitirani profesorji, docenti, asistenti, višji predavatelji in strokovni sodelavci, kateri kot nosilci predmetov in vaj sodelujejo s fakultetami članicami Univerze v Ljubljani in dugimi izobrževalnimi ustanovami.

Predavanja in vaje iz transfuzijske medicine, transplantacije, imunokemije in biotehnologije izvajamo v srednejšolskih, dodiplomskih in podiplomskih študijskih progamih.


1.    
UL - Medicinska fakulteta

Enoviti magistrski  študijski program Medicina

 • Transfuzijska medicina v predmetu Interna medicina, 6. letnik (nosilec red. prof. dr. P. Rožman, dr. med.)

Doktorski študijski program Biomedicina

 • Izbirni predmet: Transfuzijska medicina,  transplantacija  in napredno zdravljenje (nosilec red. prof. dr. P. Rožman, dr. med.)
Povezava:  Posnetki predavanj - Univerza v Ljubljani, Doktorski študij BIOMEDICINA 2009 Izbirni predmet Transfuzijska medicina, transplantacija in napredno zdravljenje
 • Izbirni predmet: Monoklonska protitelesa (nosilka prof. dr. V. Čurin Šerbec, univ. dipl. kem.)

 
2.     UL - Fakulteta za farmacijo

Univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina, 1. stopnja

 • Predmet: Osnove transfuzijske medicine in trnasplantacije, 3. letnik (nosilec red. prof. dr. P. Rožman, dr. med.)
 • Predmet:  Klinična hematologija, 3. letnik (sodelavka prim. Irean Bricl, dr. med.)

Magistrski študijski program Laboratorijska biomedicina, 2. stopnja

 • Predmet: Laboratorijska transfuzijska medicina in transplantacija, 1. letnik (nosilec red. prof. dr. P. Rožman, dr. med.)

 
3.     UL - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo:

Magistrski študijski program Biokemija  

 • Predmet: Moklonska protitelesa, 2. letnik (nosilka red. prof. dr. V. Čurin Šerbec, univ. dipl. kem.)

 

4. Biotehnična fakulteta Ljubljana:

Magistrski študijski program Biotehnologija

 

5.  UL – Zdravstvena fakulteta

Visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega, 1. stopnja (redni in izredni študij)

 • Transfuzijska medicina v predmetu Diagnostično terapevtski program, 1. letnik (nosilec red. prof. dr. P. Rožman, dr. med.)

Visokošolski strokovni študijski program Babištvo,1. stopnja (redni študij)

 • Transfuzijska medicina pri vajah Klinična propedevtika in diagnostični laboratorij, 1. letnik (nosilka viš. pred. mag. C. Gregorc, VMS, prof. zdr. vzg.)

 

6. Fakulteta zazdravstvo Jesenice

Visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega. 1. stopnja (redni študij)

 • Transfuzijska medicina v predmetu Diagnostično terapevtski program, 1. letnik (nosilka prim. I. Bricl, dr. med.)

 

7. Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec

Visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega 1. stopnja (izredni študij)

 • Transfuzijska medicina v predmetu Diagnostično terapevtski program, 1. letnik (nosilka prim. I. Bricl, dr. med.)

 

8. Visoka zdravstvena šola Celje

Visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega 1. stopnja (izredni študij)

 • Transfuzijska medicina v predmetu Diagnostično terapevtski program, 2. letnik (nosilka prim. I. Bricl, dr. med.)

 

9. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

Srednješolski program Tehnik laboratorijske biomedicine

 • Transfuzijska medicina vključena v predmet hematologija, 4. letnik  


Obseg in globina znanj ter praktičnih spretnosti izhaja iz predpisanih programov posamezne izobraževalne ustanove, ga smiselno dopolnjuje, pri tem pa upošteva potrebe in zahteve posameznih poklicnih skupin. Predavatelji so zdravniki, specialisti transfuzijske medicine, kemiki, farmacevti, mikrobilogi in biologi. Pri praktičnem uposabljanju udeležencev sodelujejo diplomirane medicinske sestre in  diplomirani inženirji laboratorijske biomedicine.