IMUNOHEMATOLOGIJA

1. PREDTRANSFUZIJSKE PREISKAVE


1.1. KRVNA SKUPINA

Določitev krvne skupine ABO/RhD

Določitev antigena K

Določitev fenotipa Rh

Določitev eritrocitnih antigenov zunaj sistema ABO in Rh

 

1.2. NAVZKRIŽNI PREIZKUS

Navzkrižni preizkus – Ni nujna

Navzkrižni preizkus – Nujna (prva faza)

Navzkrižni preizkus – Zelo nujna (prva faza po telefonu)

Nazvzkrižni preizkus – Izjemno nujno (O RhD-neg)

              

1.3. COOMBSOV TEST

DIREKTNI

Direktni antiglobulinski (Coombsov) test (DCT)

Monospecifikacija DCT


INDIREKTNI

Presejalno testiranje na eritrocitna protitelesa s Coombsovo tehniko (t.i. ICT, indirektni antiglobulinski (Coombsov) test)

Specifikacija eritrocitnih protiteles

Elucija protiteles z Gly/HCl pufrom

Elucija protiteles po Lui-ju pri novorojenčku

 

1.4. DODATNI TESTI

Določitev hladnih aglutininov s titracijo pri + 4 oC

Raziskava posttransfuzijske reakcije (prijava neželenih učinkov transfuzije)

 

 

2. PRENATALNE PREISKAVE

Preiskave in podaja priporočila glede preventivnega injiciranja IgG anti-D pri RhD-negativnih  nosečnicah

Določitev titra protiteles med nosečnostjo pri senzibiliziranih nosečnicah

Obseg fetomaternalne krvavitve

Test ADCC

Določitev krvne skupine ABO/RhD

Določitev antigena K

Določitev fenotipa Rh

Določitev ICT

 

 

3. RAZŠIRJENE ERITROCITNE IMUNOHEMATOLOŠKE PREISKAVE

3.1.  KRVNE SKUPINE

Določitev podskupin AB0

Določitev variant RhD (parcialni/ šibki)

Določitev klinično pomembnih antigenov (Kk, Jk, Fy, MNSs, Lu, Le..)

 

 

3.2.  PREISKAVE ERITROCITNIH PROTITELES

Direktni Coombsov test (DCT)

Monospecifikacija DCT

Elucija protiteles s pufrom glicin//HCl

Indirektni Coombsov test (ICT) - presejalno testiranje protiteles

ICT z encimsko obdelanimi eritrociti- razširjeno presejalno testiranje protiteles

ICT z DTT - razširjeno presejalno testiranje protiteles

Specifikacija protiteles v plazmi

Specifikacija protiteles z encimsko obdelanimi eritrociti

Specifikacija protiteles v aloadsorbirani plazmi

Specifikacija protiteles v avtoadsorbirani plazmi

Specifikacija protiteles v eluatu

Ugotavljanje protiteles specifičnosti anti-Ch/Rg

Donath-Landsteinerjev test (ugotavljanje bitermalnega hemolizina)

Določitev titrov izohemaglutininov anti-A in anti-B

Ločevanje med protitelesi IgG in IgM

 

3.3  DODATNI TESTI

Določitev hladnih aglutininov s titracijo pri + 20 °C

Določitev temperaturnega optimuma hladnih aglutininov s titracijo

Navzkrižni preizkus  (AHG maior test) Z DTT

Določitev fetomaternalne krvavitve (FMK) s pretočnim citometrom (delež RhD+ eritrocitov)

 

 

4. MOLEKULARNO-BIOLOŠKE PREISKAVE

Genska tipizacija trombocitnega sistema HPA

Genska tipizacija eritrocitnega sistema

Določitev homo - in heterozigotnosti za gen RHD

Določitev genotipa ploda iz plodovnice (amnijske tekočine)

Določitev genotipa eritrocitnega sistema RhD ploda iz periferne  venske krvi RhD negativne nosečnice

Genska tipizacija granulocitnega sistema HNA

Določitev antigenov sistemov HNA-1-5

 


5. TROMBOCITNE PREISKAVE

Določitev trombocitnih protiteles na trombocitih - direktni test

Določitev trombocitnih protiteles  v serumu – indirektni test (IT)

Specifikacija trombocitnih protiteles (IT)

Določitev trombocitnih protiteles razreda IgG povzročenih s heparinom (anti-PF4-heparin) (HIT)

Funkcijski potrditveni test za HIT

 

 

6. GRANULOCITNE PREISKAVE

Določitev granulocitnih protiteles v serumu (indirektni test)

Specifikacija granulocitnih protiteles v serumu:  -MAIGA; -GAT; -GIFT

Granulocitni navzkrižni preizkus

Določitev antigenov sistemov HNA-1-5

 

 

7. PRETOČNA CITOMETRIJA

Določitev števila krvotvornih matičnih celic (CD34+ / 45 dim)

Določitev deleža fetalnih eritrocitov v materini krvi (HbF+ / CA-)

Funkcijski potrditveni test za od heparina izzvano trombocitopenijo (HIT)

Določitev mezenhimskih označevalcev (CD73/CD90/CD105)

Določitev viabilnosti oz. apoptotičnosti celic

Splošno: Določitev enega ali več označevalcev s pretočnim citometrom

 

8. DOLOČANJE IMUNOGLOBULINOV

Določanje IgA - kvantitativno

Določanje anti-IgA